• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Loaded

Terms and Conditions

Artikel 1 – Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door de Opdrachtnemer Studio Sissi BV aan de Opdrachtgever, hierna beiden omschreven als “Partijen”. Deze algemene voorwaarden werden expliciet en integraal aangeboden aan de Opdrachtgever voor het aanvangen van de Opdracht, zij het in een e-mail of per post, zij het gehecht aan een offerte. De aanvaarding van de offerte en/of de diensten houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. Wat volgt vervangt alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke akkoorden. Aanvaarding impliceert tevens dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden. Het stilzwijgen van Studio Sissi BV kan in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd. Afwijkingen zijn slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van beide Partijen. Een aanvullende overeenkomst dient expliciet naar deze algemene voorwaarden te verwijzen.

Artikel 2 – Offerte
Elke offerte aangeboden door Studio Sissi BV is 15 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte of bij later expliciet schriftelijk akkoord. De offerte moet schriftelijk beantwoord worden. De contactpersoon bevestigt dat hij/zij gerechtigd is de Opdrachtgever te vertegenwoordigen en maakt zich sterk, solidair en ondeelbaar met hen.

Artikel 3 – Prijzen en briefing
De in offertes vermelde prijzen zijn prijsindicaties op basis van de eerste briefing door de Opdrachtgever. Zij worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar kunnen afwijken van het verschuldigde bedrag bij facturatie. De Opdrachtgever wordt steeds op voorhand en onmiddellijk geïnformeerd over (de reden van) eventuele prijsstijgingen of bijkomstige kosten. Onkosten voor aankoop of huur van specifieke apparatuur, kosten voor afgelegde kilometers, speciale verzendingskosten of enige andere aanvullende kosten in uitvoering van de Opdracht worden extra aangerekend na overleg met Opdrachtgever en worden zoveel als mogelijk reeds vermeld in de offerte. De Opdrachtgever staat ervoor in Studio Sissi BV voldoende aanwijzingen in de vorm van een schriftelijke briefing te geven. Studio Sissi BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende, onjuiste of verkeerde input door Opdrachtgever. Bij significante wijzigingen van de opdracht in vergelijking met de oorspronkelijke briefing, komen partijen een meerprijs overeen. Bij gebrek aan overeenstemming worden de bepalingen van artikel 8 toegepast (annulatie). Opdrachtgever informeert Studio Sissi BV over de gewenste technische specificaties van het aan te leveren materiaal (bijvoorbeeld resolutie, kleursysteem en omvang). Het aanleveren van niet-conform materiaal kan leiden tot een meerprijs gebaseerd op de ter correctie te spenderen werkuren. Bij gebrek aan overeenstemming Algemene voorwaarden 1/3 over deze meerprijs worden de bepalingen van artikel 8 toegepast (annulatie).

Artikel 4 – Opdracht
Het toevertrouwen van een Opdracht aan Studio Sissi BV gebeurt op basis van referenties en vertrouwen. Studio Sissi BV engageert zich in het creëren van werken op basis van haar ervaring en technische en creatieve know how. Het herhaaldelijk afkeuren van werken op basis van esthetische en/of subjectieve argumenten kan niet leiden tot het stopzetten van de Opdracht, of het niet betalen van de factuur. Studio Sissi BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Sissi Lauwers BV zijn middelenverbintenissen, tenzij expliciet andersluidende overeenkomst tussen Partijen. Indien een forfaitaire projectprijs werd overeengekomen, omvat de Opdracht maximaal 3 beperkte feedbackmogelijkheden, tenzij anders vermeld in de offerte. Wat een feedbackmogelijkheid inhoudt, wordt uitdrukkelijk bepaald in de offerte.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendom

5.1 Vrijwaring
De overdracht in dit artikel wordt niet geacht in werking te treden bij annulatie, wanbetaling of enige andere niet rechtgezette overtreding van deze voorwaarden. Studio Sissi BV bevestigt in de zin van het auteursrecht auteursrechthebbende van de aangeleverde Werken te zijn. Studio Sissi BV garandeert dat de geleverde materialen door haar zijn gecreëerd of vrij zijn van enige auteursrechtelijke aanspraken. De Opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het merkenrecht, portretrecht, auteursrecht of of enig ander intellectueel eigendomsrecht door de aanlevering van materiaal (zoals: lettertypes, producten, logo’s, foto’s, muziek…) en vrijwaart Studio Sissi BV van gevolgen uit het oneigenlijke gebruik ervan, bijvoorbeeld de adaptatie in het kader van de opdracht.

5.2 Overdracht Ingevolge artikel XI.167 WER, §3, tweede paragraaf dienen de vermogensrechten uitdrukkelijk worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Studio Sissi BV geeft de Opdrachtgever het recht het finale eindresultaat enkel en alleen op de wijzen beschreven in de offerte, voor de gehele duur van het auteursrecht en voor het universum te reproduceren en publiek mede te delen. Dit houdt ook in het nietcommercieel doorlicentiëren of verder in afstand geven. Studio Sissi BV kan van deze licentie afwijken in een afzonderlijke licentieovereenkomst met de Opdrachtgever, in de offerte, via mail of een andere schriftelijke overeenkomst. Het is de Opdrachtgever niet toegelaten inhoudelijke, significante aanpassingen aan het eindresultaat aan te brengen. Denk aan het veranderen van kleurschema’s of het aanpassen van de vorm van een logo Studio Sissi BV / Creative Studio / Eedverbondkaai 52, 9000 Gent / BE0760.557.895 of afbeelding. Teneinde de visie van Studio Sissi BV op het eindresultaat te vrijwaren en beschermen, is hiervoor steeds de uitdrukkelijke, expliciete toestemming of tussenkomst van Studio Sissi BV vereist. Bronbestanden maken geen deel uit van de overdracht, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Voor de overdracht van bronbestanden wordt steeds een meerprijs gevraagd.

5.3 Eigen gebruik Studio Sissi BV behoudt het recht om (delen van) de afgeleverde beelden te gebruiken voor haar portfolio, prospectering van andere klanten, sociale media, website… evenwel zonder dat bedrijfsgeheimen worden gedeeld. In de voorbereiding van deze opdracht tot stand gekomen drafts en vroegere versies blijven eigendom van Studio Sissi BV.

Artikel 6 – Levering
Vóór levering De overeengekomen leveringstermijn is indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn wordt zo snel mogelijk door Studio Sissi BV schriftelijk gemeld. Deze overschrijding – door welke oorzaak dan ook – geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering en heeft niet de ontbinding van de overeenkomst en de daaruitvolgende verplichtingen tot gevolg. Bij abnormale vertraging zonder grond heeft de Opdrachtgever het recht om de Opdracht schriftelijk te annuleren, zonder bijkomend verhaal of schadevergoeding. Partijen kunnen evenwel ook een bindende levertermijn overeenkomen. Studio Sissi BV heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de Opdrachtgever verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de overeengekomen termijn. In elk geval zal deze termijn verlengd worden wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft om de nodige informatie, feedback en materiaal tijdig aan te leveren. Studio Sissi BV is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Opdrachtgever aan de oorspronkelijke Opdracht. Na levering De Opdrachtgever dient het geleverde werk na te kijken en een ‘goed voor druk’ te bezorgen alvorens Partijen overgaan tot enige actie, waaronder reproductie, publicatie online en op sociale media of openbaarmaking alsook mededeling aan klanten en geadresseerden in het algemeen. Het goedkeuren van de Werken ontslaat Studio Sissi BV van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen, verschrijvingen en dergelijke. Indien een deel der finaal geleverde Werken niet conform is met de opdracht, dient de Opdrachtgever dit voor ‘goed voor druk’ en binnen de 8 dagen schriftelijk te melden (per post of e-mail) aan Studio Sissi BV. De Opdrachtgever dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven. In geval van betwisting moet bewezen worden dat de afgeleverde werken niet aan de normale vereisten van de Opdracht zoals omschreven in Artikel 4 beantwoorden. De aansprakelijkheid van Studio Sissi BV beperkt zich tot (a) teruggave van de prijs voor dit niet conforme gedeelte of (b) het opnieuw uitvoeren van dit gedeelte. Deze revisie kan geen invloed hebben op de betaling van de overige gedeelten van de Opdracht of de hiervan losstaande opdrachten. Deze revisie kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoedingen.

Artikel 7 – Betaling
Bij goedkeuring van de offerte wordt een voorschot gevraagd van 40%van de projectprijs. Indien het voorschot niet wordt betaald, vangt de Opdracht niet aan. Facturen zijn betaalbaar door middel van overschrijving op rekening van Studio Sissi BV en dit binnen 15 dagen na factuurdatum. Sissi Lauwers BV heeft het recht om na iedere afgewerkte en goedgekeurde fase van het project de opdrachtgever te factureren voor de desbetreffende fase. Bij iedere vertraging van betaling van een factuur wordt, vanaf de uiterste betaaldatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, een verwijlinterest van de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur en met een minimum van 100 euro gevorderd. Deze interest en schadevergoeding is ook van toepassing bij het toekennen van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Alle door Studio Sissi BV gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen (ongeacht of ze op dat ogenblik betaalbaar zijn) van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval is Studio Sissi BV ook gerechtigd alle nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten. Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die de Opdrachtgever is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop de Opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken tegenover Studio Sissi BV.

Artikel 8 – Annulatie
De annulatie van een Opdracht door de Opdrachtgever moet steeds Studio Sissi BV / Creative Studio / Eedverbondkaai 52, 9000 Gent / BE0760.557.895 Algemene voorwaarden 2/3 Studio Sissi BV / Creative Studio / Eedverbondkaai 52, 9000 Gent / BE0760.557.895 schriftelijk (per post of per e-mail) gebeuren. Na annulatie brengt Studio Sissi BV de Opdrachtgever op de hoogte van de reeds gepresteerde uren. Deze zullen vergoed worden aan het overeengekomen tarief Indien een projectprijs werd overeengekomen, zal Studio Sissi BV de reeds gemaakte kosten en reeds gepresteerde uren factureren aan het op de offerte vermelde uurtarief excl. BTW, met een minimum van 40% van de overeengekomen projectprijs. Projecten waarbij de Opdrachtgever langer dan vier weken geen feedback aanlevert, worden als geannuleerd beschouwd.

Artikel 9 – Protest
Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij schriftelijk of elektronisch via een gekwalificeerde dienstverlener aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geschieden. De klacht ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Studio Sissi BV is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan eventuele voorwerpen en documenten hem toevertrouwd. Alle voorwerpen en documenten worden verzonden en bewaard op risico van de Opdrachtgever die uitdrukkelijk Studio Sissi BV van elke aansprakelijkheid ontslaat. Studio Sissi BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens voor opzettelijke fout. Studio Sissi BV zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de Opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Studio Sissi BV of een aangestelde, die verband houdt met de overeenkomst. De Opdrachtgever op zijn beurt verklaart geen inbreuk te maken op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens), enige nationale of supranationale wetgeving volgende uit de AVG of enige andere privacywetgeving door de aanlevering van materiaal en persoonsgegevens en vrijwaart Studio Sissi BV van gevolgen uit het oneigenlijke gebruik of verwerking ervan. De Opdrachtgever neemt de nodige maatregelen om deze persoonsgegevens conform de AVG te verwerken. Studio Sissi BV bewaart en verwerkt na afloop van de Opdracht geen verdere persoonsgegevens. De totale aansprakelijkheid van Studio Sissi BV zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan Sissi Lauwers BV werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat goederen, diensten en intellectuele eigendomsrechten afkomstig van derde leveranciers betreft, zelfs deze aangeraden door Studio Sissi BV aanvaardt Studio Sissi BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten, diensten en intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11 – Afloop van de opdracht
Na afloop van de opdracht bezorgen Partijen elkaar alle ter beschikking gestelde werkmaterialen terug. Studio Sissi BV behoudt zich het recht voor de Opdracht te beëindigen of schorsen indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet wordt hersteld binnen de acht dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling hieromtrent. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Studio Sissi BV behoudt zich in het geval van een zware contractuele wanprestatie het recht voor om naast de vergoedingen bepaald in Artikel 8 een aanvullende schadevergoeding te eisen.

Artikel 12 – Geheimhouding
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële, technische en economisch gevoelige informatie, alsook de bedrijfsgeheimen die zij vernemen geheim te houden en enkel te gebruiken waar noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 13 – Nietigheid & Aanvullingen
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het nietig verklaarde beding zal vervangen worden door een bepaling die het doel en de geest ervan zoveel mogelijk benadert. Voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk wordt geregeld, is het Belgisch gemeen recht toepasselijk.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de Partijen. Partijen verklaren zich akkoord in geval van een geschil eerst en vooral de voorkeur te geven aan bemiddeling vooraleer het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank. Het geschil kan na bemiddeling alleen voor de rechtbanken gebracht worden die ratione loci bevoegd zijn voor de zetel van Opdrachtnemer (Studio Sissi BV).

Got a project in mind?

Let's talk!

Stay up to date

info@studiosissi.be

Eedverbondkaai 52, 9000 Gent

+32 (0) 92 860 642